کانتینر محفظه و باکس فلزی است که به صورت استاندارد جهت حمل بار توسط کشتی قطار و کامیون طراحی شده است کانتینر ها غالباً در در دو سایز ۴۰ فوت و ۲۰ فوت هستند که در دو ارتفاع بلند (high qube ) و استاندارد طراحی می شوند. ارتفاع کانتینر استاندارد ۲.۵۹m و ارتفاع کانتینر بلند (high qube) ۲.۸۹m میباشد. عرض تمامی کانتینرها ۲.۴۴m میباشد. طول کانتینر ۲۰ فوت ۶.۰۶mو طول کانتینر ۴۰ فوت ۱۲.۱۹m است .
ارزش گذاری کانتینرها بر حسب سال ساخت مقدار صدمه به بدنه و پوسیدگی آن و همچنین داشتن یا نداشتن برگ سبز گمرکی است.

کانتینر محفظه و باکس فلزی است که به صورت استاندارد جهت حمل بار توسط کشتی قطار و کامیون طراحی شده است کانتینر ها غالباً در در دو سایز ۴۰ فوت و ۲۰ فوت هستند که در دو ارتفاع بلند (high qube ) و استاندارد طراحی می شوند. ارتفاع کانتینر استاندارد ۲.۵۹m و ارتفاع کانتینر بلند (high qube) ۲.۸۹m میباشد. عرض تمامی کانتینرها ۲.۴۴m میباشد. طول کانتینر ۲۰ فوت ۶.۰۶mو طول کانتینر ۴۰ فوت ۱۲.۱۹m است .
ارزش گذاری کانتینرها بر حسب سال ساخت مقدار صدمه به بدنه و پوسیدگی آن و همچنین داشتن یا نداشتن برگ سبز گمرکی است.